Genel Bilgiler

Temel Eğitim Bölümü

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü 15.07.2016 tarihinde kurulmuştur. Bölümde, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır.  Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda faal olarak lisans eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında ise faal olarak lisans ve yüksek lisans eğitimi yapılmaktadır.

Amacı

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerini yetiştirecek olan öğretmen adaylarına çağın gerektirdiği temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırarak; onları bilimsel gelişmelere uygun olarak yetiştirmektir.

Bölümde on üç öğretim üyesi  (iki profesör, bir doçent, on yardımcı doçent), on sekiz öğretim elemanı (15 öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi- ikisi Öyp kapsamında görevlendirilmiş olmak üzere) yer almaktadır.  Bölümde 939 öğrenci öğrenim görmektedir.

Misyon

İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin eğitimsel gelişmedeki yerini, rolünü kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararları gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirerek öğrencilerin eğitimsel sorunları tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri öğrenme ortamlarını geliştirmektir.

Vizyon

Öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak; evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmektir,

Çalışma Yöntemleri

Temel Eğitim Bölümü’nün eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS karşılığı) mezunlar ilgili alanda lisans derecesi almaktadırlar.